Rychlé a snadné testy ventilů VALVEA s inteligentní komunikací HART

Rozlišování mezi špatně fungujícími regulačními ventily a těmi, které jsou vyhovující, může být matoucí, pracné i časově náročné. Většina proporcionálních regulačních ventilů s inteligentním ovládáním je vybavena jednoduchými manuálními ukazateli procenta zdvihu pro specifické nastavení ventilu. Díky tomu sice máme k dispozici určité informace o aktuálním výkonu a stavu, avšak nejedná se o nejpřesnější odečet a ani to neukazuje, jak ventil funguje za provozních podmínek. Pokud indikátor nesvítí ani o jeden nebo dva procentní body výš, může to zásadním způsobem ovlivňovat kritické procesy.

Pro získání přesnější představy o výkonové charakteristice ventilu je často vyžadována demontáž ventilu a odzkoušení jeho funkčnosti pomocí speciálních zkušebních přístrojů. Takovéto zkušební přístroje nejsou levnou záležitostí a pro méně kvalifikované techniky není jejich obsluha zrovna nejjednodušší.

Vynaložený čas = náklady

Vzhledem k výše uvedenému je to právě faktor vynaloženého času, který nám nejvíce zvyšuje provozní náklady. Demontáž ventilu může trvat asi hodinu, namontování na zkušební přístroj a samotné odzkoušení zabere také hodinu a zpětná instalace ventilu znamená další hodinu. A to máme jen jeden ventil. V rámci nepřetržitých procesů, kdy je ventil demontován bez nainstalovaného obtoku, musíme celý proces odstavit mimo provoz, což nikdo nechce ani slyšet.

Relevantní zkoušky se obvykle odsunou do doby, kdy je závod plánovaně odstaven. Technici obvykle potřebují během odstávky odzkoušet desítky až stovky ventilů, takže čas na provádění testů rychle narůstá, stejně tak i náklady na prodloužené prostoje a ztrátu ve výrobě.

Jenže realita je taková, že pouze malé množství těchto ventilů skutečně vyžaduje demontáž a kompletní odzkoušení. Je však obtížné jen tak namátkově určit, které z nich si tuto pozornost zasluhují.

Obrázek 1: Při použití vhodného ručního kalibrátoru trvá technikovi v průměru pouze pět minut, než vyhodnotí aktuální stav regulačního ventilu VALVEA s komunikací HART

Časově úsporný nástroj

Diagnostika prostřednictvím digitálních pozicionérů, která jsou v současné době firmou VALVEA standardně montována na pneumatické pohony, jsou schopny rychle roztřídit ventily a oddělit vyhovující od těch, které vyžadují další podrobnější testování (tzv. oddělit zrno od plevele) a které by měly být demontovány.

Při použití vhodného ručního kalibrátoru smyčky trvá technikovi v průměru pouze pět minut, než vyhodnotí aktuální stav proporcionálního ventilu inteligentním ovládáním (viz obr. 1). Uživatelé mohou provádět několik automatizovaných testů výkonnosti ventilů, včetně příznakového testu, rychlostního testu, krokového testu, ručního testu a rázového testu / testu částečného zdvihu, a to vše za méně než půl hodiny. V praxi však bývá obvykle vyžadován pouze jeden nebo dva testy, takže uvedená doba testování bývá ještě kratší.

Diagnostika regulačního ventilu VALVEA probíhá tak, že technik odpojí vodiče řídicího obvodu a připojí zkušební vodiče kalibračních smyček k ventilu. Po připojení přístroje a navázání komunikace prostřednictvím rozhraní HART může technik zvolit nejběžnější test výkonu, kterým je příznakový test. Nástroj poté zahájí lineární náběh signálu ze 4 na 20 mA a zpět na 4 mA. Nástroj automaticky zaznamenává tlak aplikovaný na konečný ovládací prvek a zpětnou vazbu z polohy ventilu, aby určil pohyb a polohu ventilu v reakci na tento tlak. V ideálním případě vykazuje dobrý ventil plynulé lineární změny tlaku během vzestupného i sestupného pohybu ventilu.

Pokud se ve výsledném grafu ukazují špičky, znamená to, že se ventil zadřel. Na konci zhruba pětiminutového testu se na podsvícené obrazovce testeru ventilů zobrazí výsledek – vyhovující, hraniční nebo nevyhovující. Kompletní výsledky jsou také zaznamenány do paměti a mohou být nahrány do aplikačního softwaru pro další kontrolu a zaslány supervizorům, kteří mohou pomoci při určení, zda by se ventil měl demontovat nebo zda ještě zůstane v provozu.

Obrázek 2: Nastavení testovacího přístroje probíhá tak, že technik odpoví vodiče řídícího signálu a připojí vodiče kalibrátoru k regulačnímu ventilu. Po připojení přístroje a navázaní komunikace prostřednictvím protokolu HART může technik zvolit nejběžnější test funkčnosti ventilu, kterým je příznakový test.

Zrychlený způsob testování

Díky rychlé kontrole a rozdělení na vyhovující/nevyhovující jsme schopni okamžitě identifikovat vyhovující ventily, které nevyžadují další pozornost, a nevyhovující ventily, které je třeba demontovat a podrobit důkladnějšímu testování nebo okamžitě vyměnit. Doplňující data získaná během testování pomáhají rozhodnout, které ventily s hraničními hodnotami je třeba demontovat a provést u nich další testy a na které je třeba si dát během provozu větší pozor. Máme rovněž k dispozici základní výkonovou charakteristiku daného ventilu pro porovnání během příštího testování.

Přístroj umožňuje zaznamenávat základní hodnoty pro každý nově nainstalovaný či opravený ventil. Technici tak mají k dispozici nástroj, pomocí něhož jsou schopni identifikovat náhlou změnu charakteristiky ventilu, která může poukazovat na příčinu, jež se nachází někde jinde než ve ventilu.

V případě Vašeho zájmu jsou Vám naší technici plně k dispozici a rádi Vám poradí, zaškolí nebo naimplementují tato inteligentní řešení ve Vaších aplikacích.